Kategórie

Košík

0 položiek

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné VOP e-shop GIENGER Granit s.r.o.

Časť I.
VOP pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

I. Úvodné ustanovenia
1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GIENGER Granit s.r.o., so sídlom: Záhradná 35, 080 01 Prešov, IČO: 46 916 008, IČ DPH: SK 2023641785, registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 27887/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa:

Prevádzka:

Bankové spojenie: www:
e-mai:
telefon:
prevádzková doba:

Orgán dozoru:

GIENGER Granit s.r.o., Záhradná 35, 080 01 Prešov

Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov v čase od 7:00 do 16:00 v pracovných dňoch.
UniCredit Bank Slovakia, a.s. číslo účtu: 1204242006/1111 http://www.granitpresov.sk/

presov@gienger-granit.sk
051-7710498

aktuálne zverejnená na https://www.gienger.sk/

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 051/ 772 15 97 fax č.: 051/ 772 15 96
1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod granitpresov.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).
1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk (ďalej aj ako „e-shop“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“). Predmetom Kúpnej zmluvu nie je inštalácia Tovaru!
1.4.
Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
1.5. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 1.6. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.
1.7. Tovarom sú výlučne náhradné diely ku kotlom zn. VIADRUS ponúkané prostredníctvom e-shopu, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Tovar je prevažne vyrobený z liatiny a je krehký. Tovar vyžaduje odbornú montáž a to vzhľadom na účel jeho použitia, ktorý si vyžaduje zásah do kotla, resp. vykurovacej sústavy (napr. nutnosť odborného vypustenia vody z ústredného kúrenia, odvzdušnenie, použitie špeciálneho náradia potrebného na výmenu náhradných dielov a pod.), tj. odbornú inštaláciu profesionálom z príslušnej oblasti inštalácií tepelných zariadení, pokiaľ výrobca neurčí inak. Predmetom Kúpnej zmluvu nie je inštalácia Tovaru!
1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať aj na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii Tovaru.
1.9. Všeobecné VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.10. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

II. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy
2.1.
Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk (ďalej len „ Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok. 2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku – s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru v Objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.
2.3. Doručenou Objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo predávajúci telefonicky oznámi kupujúcemu akceptáciu Objednávky.
2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky kupujúceho, po kontrole dostupnosti Tovaru a to tak, že najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní o akceptácii Objednávky upovedomí kupujúceho na e- mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Akceptácia Objednávky predávajúcim je akceptáciou návrhu kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom doručenia Akceptácie Objednávky predávajúcim kupujúcemu, čím sa Kúpna zmluva stane pre zmluvné strany právne záväzné. Nečinnosť Predávajúceho nezakladá domnienku jeho súhlasu s návrhom. Pokiaľ predávajúci Objednávku kupujúceho v uvedenej lehote nepotvrdí, má sa za to, že Objednávku neprijíma.
2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov uvedených na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.
2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a

vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za Tovar dohodnutú v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.granitpresov.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú.
2.8. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník Tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2.9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj Tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

III. Práva a povinnosti predávajúceho 3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo

 2. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

 3. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu najneskôr

  spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný Tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
3.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru, resp. nie je možné dodať predávajúcemu Tovar od dodávateľa predávajúceho za pôvodne udávanú cenu, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene Tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene Tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ Tovaru obvyklé, bez toho, aby u Tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise Tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od storna Objednávky zo strany predávajúceho. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) Objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklarácii výšky zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akcií.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho 4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na

  doručenie Tovaru

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom Akceptovaní Objednávky.
4.3. Kupujúci objednaním Tovaru zároveň prehlasuje, že je oboznámený s jeho vlastnosťami a akosťou a špecifickými požiadavky na odbornú montá, možnosťami a spôsobom použitia, pričom za jeho výber a vhodnosť jeho použitia zodpovedá Kupujúci. Záväzkom Predávajúceho nie je inštalácia Tovaru!

V. Cena a platobné podmienky
5.1.
Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.
5.2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky kupujúceho predávajúcemu; Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
5.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny:

1. platba platobnou kartou – len pri osobnom odbere Tovaru u predávajúceho, 0 EUR;

2. platba na dobierku - v hotovosti pri prevzatí Tovaru, 1,30 EUR;
5.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci pristúpením k týmto VOP zároveň potvrdzuje, že súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania faktúr podľa týchto VOP; na základe uvedeného platí, že takto zaslaná elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Pre prípad elektronickej fakturácie sa predávajúci zaväzuje elektronicky zasielať kupujúcemu oznámenia súvisiace s elektronickou fakturáciou a faktúry vo formáte pdf (Portable Document Format) na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri Objednávke alebo písomne oznámil dodatočne. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany predávajúceho.
5.5. V Kúpnej cene podľa bodu 5.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani cena za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny a ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. VII. Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Nákupný košík e-shopu automaticky prepočíta a zobrazí aj cenu dopravy a to na základe súčtu hmotnosti všetkých položiek v košíku, ako aj cenu za za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny,
5.6. Ak predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať lupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie uhradené poplatky, ak sa predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku predávajúcim kupujúcemu podľa predošlej vety, predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si kupujúci zvolil pri Objednávke.
5.7. Pokiaľ je kupujúci platiteľom DPH, je povinný pri Objednávke oznámiť túto skutočnosť, vrátane (pravdivých) údajov potrebných pre vystavenie daňového dokladu s tým, že ak takto neurobí, považuje ho predávajúci automaticky za neplatcu DPH. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možno dodatočne meniť.

VI. Dodacia lehota
6.1.
Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „čas dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov; všeobecne platí, že predávajúci dodá skladový Tovar kupujúcemu najneskôr do 4 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nebol dohodnutý iný termín dodania a v prípade osobného odberu Tovaru predávajúci oznámi kupujúcemu v potvrdení Objednávky, kedy bude Tovar pripravený na prevádzke predávajúceho k osobnému odberu a lehotu k jeho prevzatiu. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre dodanie Tovaru neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“). Nevyzdvihnutie Tovaru v Dodacej lehote je bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho považované za odstúpenie od Kúpnej zmluvy kupujúcim
6.2. Dodacia lehota pri Tovare, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. Akceptáciou Objednávky predávajúcim.
6.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.granitpresov.sk pri príslušnom Tovare, predávajúci je o tejto skutočnosti povinný kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne predávajúci ponúkne kupujúcemu iný Tovar, t.j. ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie predávajúci oprávnený kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, kupujúci

má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci Tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.

6.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, platí ust. čl. V. ods. 5.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Podmienky dodania Tovaru
7.1.
Dodanie Tovaru sa uskutočňuje osobným odovzdaním Tovaru kupujúcemu na predajni predávajúceho Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00 alebo prostredníctvom kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
7.2. Spôsob dodania Tovaru zvolí kupujúci v Objednávke s tím, že je možné:

dopravcom predávajúceho na miesto určené kupujúcim v Objednávke v rámci Slovenskej republiky. V prípade voľby tohto spôsobu dodania Tovaru je Tovar kupujúcemu dodaný, ak je predávajúcim odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho na miesto určenia;

osobnom prevzatí kupujúcim na adrese prodávajúceho Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov v čase od 7:00 do 16:00 v pracovných dňoch. V prípade voľby tohto spôsobu dodania Tovaru je Tovar dodaný kupujúcemu jeho osobným prevzatím.

7.3. Pre celú Slovenskú republiku je doprava zabezpečovaná predávajúcim alebo jeho zmluvným dopravcom, pričom výber zmluvného dopravcu závisí od objemu zásielky a jeho výber vykonáva predávajúci. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, predávajúci dopravu kupujúcemu účtuje takto:

6,-€ vrátane DPH pri doprave Tovaru s celkovou hmotnosťou do 30kg,

36,-€ vrátane DPH pri doprave Tovaru s celkovou hmotnosťou (bez palety) nad 30kg.
Vykládka
Tovaru nie je zahrnutá v Kúpnej cene a pokiaľ nie je uvedené inak, ani v cene dopravy. Vykládku a prevzatie Tovaru si je povinný zabezpečiť na svoje náklady kupujúci s tým, že ak si to charakter Tovaru vyžaduje, musí si k tomu zabezpečiť aj potrebnú techniku a personál.
7.4. Kupujúci je povinný Tovar pri prevzatí riadne skontrolovať (neporušenosť obalu, počet balíkov ale aj ich obsah a Tovar ako taký pod.) a všetky nedostatky nahlásiť priamo prepravcovi (vodičovi), a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom, je kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal Tovar už v čase prevzatia Tovaru. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je spravidla priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare
8.1.
Zaplatením Kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastníctvo k Tovaru.
8.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s Tovarom a kupujúci Tovar neprevezme.

IX. Reklamácie
9.1.
Záruku na Tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo v príslušnom záručnom liste alebo v Reklamačnom poriadku predávajúceho uvedené inak, platí pre kupujúceho spotrebiteľa záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak má Tovar uviesť do prevádzky (inštalovať) iný subjekt (odborná montáž), začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci takto zabezpečil odbornú inštaláciu Tovaru najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Tovaru.
9.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho alebo ak vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie Tovaru (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu a pod.) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), alebo v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, alebo ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení Tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia Tovaru, alebo ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru a/ alebo ak má Tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru, alebo pri spotrebnom Tovare so

stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, alebo pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod. 9.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) osobne v predajni predávajúceho:
Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00

b) odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (čl. VI. ods. 9.6. Všeobecných obchodných podmienok) poštou na adresu Predávajúceho: GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00;

c) v záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie môže kupujúci reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku výrobcu reklamovaného Tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste.
9.4. Kupujúci je oprávnený využiť služby podpory predávajúceho na telefónnom čísle 051-7710498, kde pracovník predávajúceho poradí kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať; cena za hovor sa spravuje cenníkom poskytovateľa telekomunikačných služieb kupujúceho.

9.5. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u predávajúceho, a táto bola uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví predávajúci opravený Tovar kupujúcemu na svoje vlastné náklady.
9.6. K reklamovanému Tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná vada na Tovare prejavuje. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar kupujúcemu predaný. V prípade, že k Tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako 24 mesačná, kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania predloží kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predávajúceho a podpis predavača.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
9.7.
Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho pre spotrebiteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim – spotrebiteľom predávajúcemu, kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a kupujúci) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov (www.ec.europa.eu/consumers/odr/). Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

X. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy
10.1.
V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 10.1 VOP je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: presov@gienger-granit.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho TU. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o odstúpení od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

Platby za Tovar budú kupujúcemu uhradené (vrátené/nahradené) až po doručení vráteného Tovaru späť predávajúcemu, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy kupujúcim. Kupujúci môže vrátiť Tovar osobne v predajni predávajúceho GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov alebo zaslať na adresu GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho priniesť spolu s odstúpením od Zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak kupujúci vráti Tovar predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým predávajúcemu vznikla.

10.2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.1. VOP budú kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu po vrátení Tovaru, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od Zmluvy predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov kupujúcemu.

10.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,

 • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

 • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

  alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným

  Tovarom,

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to

  neplatí pre Zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

  10.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť buď osobne do predajne predávajúceho v predajni predávajúceho GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, alebo odoslaním Tovaru na adresu: v predajni predávajúceho GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy kupujúcim, je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

XI. Recyklácia elektrozariadení
11.1.
Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému zberu.
11.2. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

XII. Záverečné ustanovenia
12.1.
Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk.
12.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk v deň odoslania Objednávky kupujúcim predávajúcemu.
12.3. Odoslaním Objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho pred odoslaním Objednávky a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.
12.4. Predávajúci prijal primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Predávajúci oboznamuje kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zásad spracúvania osobných údajov.
12.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru od Akceptácie Objednávky predávajúcim až do doby dodania Tovaru kupujúcemu alebo do odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.
12.6. Osobitná kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
12.8. Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
12.9. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

Časť II.
VOP pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

I. Všeobecné ustanovenia
1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GIENGER Granit s.r.o., so sídlom: Záhradná 35, 080 01 Prešov, IČO: 46 916 008, IČ DPH: SK 2023641785, registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 27887/P (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa:

Prevádzka:

Bankové spojenie: www:
e-mai:
telefon:
prevádzková doba:

GIENGER Granit s.r.o., Záhradná 35, 080 01 Prešov

Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov v čase od 7:00 do 16:00 v pracovných dňoch.
UniCredit Bank Slovakia, a.s. číslo účtu: 1204242006/1111 http://www.granitpresov.sk/

presov@gienger-granit.sk
051-7710498

aktuálne zverejnená na http://www.granitpresov.sk/

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.granitpresov.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona (č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“). Predmetom Kúpnej zmluvu nie je inštalácia Tovaru!

1.4. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej aj ako „podnikateľ“).
1.5. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mail osoby konajúcej v mene podnikateľa. 1.7. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II. môžu byť odlišné ako v VOP Časť I. pre spotrebiteľov. 1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii Tovaru.

1.9. Všeobecné VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia osobitnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.10. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani inou rámcovou, či osobitnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.11. Tovarom sú výlučne náhradné diely ku kotlom zn. VIADRUS ponúkané prostredníctvom e-shopu, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Tovar je prevažne vyrobený z liatiny a je krehký. Tovar vyžaduje odbornú montáž a to vzhľadom na účel jeho použitia, ktorý si vyžaduje zásah do kotla, resp. vykurovacej sústavy (napr. nutnosť odborného vypustenia vody z ústredného kúrenia, odvzdušnenie, použitie špeciálneho náradia potrebného na výmenu náhradných dielov a pod.), tj. odbornú inštaláciu profesionálom z príslušnej oblasti inštalácií tepelných zariadení, pokiaľ výrobca neurčí inak. Predmetom Kúpnej zmluvu nie je inštalácia Tovaru!

1.12. Zoznam Tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného Tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených Tovarov. Dostupnosť Tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

II. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy
2.1.
Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk (ďalej len „ Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku – s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru v Objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.

2.3. Doručenou Objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo predávajúci telefonicky oznámi kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky kupujúceho, po kontrole dostupnosti Tovaru a to tak, že najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní o akceptácii Objednávky upovedomí kupujúceho na e- mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Akceptácia Objednávky predávajúcim je akceptáciou návrhu kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom doručenia Akceptácie Objednávky predávajúcim kupujúcemu, čím sa Kúpna zmluva stane pre zmluvné strany právne záväzné. Nečinnosť Predávajúceho nezakladá domnienku jeho súhlasu s návrhom. Pokiaľ predávajúci Objednávku kupujúceho v uvedenej lehote nepotvrdí, má sa za to, že Objednávku neprijíma.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov uvedených na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za Tovar dohodnutú v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.granitpresov.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú.

2.8. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník Tovar ešte neprijal a nezaplatil.
2.9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj Tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený Objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

III. Práva a povinnosti predávajúceho 3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe Objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo

 2. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

 3. zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu najneskôr

  spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný Tovar.
3.3. Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
3.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru, resp. nie je možné dodať predávajúcemu Tovar od dodávateľa predávajúceho za pôvodne udávanú cenu, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene Tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene Tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ Tovaru obvyklé, bez toho, aby u Tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise Tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od storna Objednávky zo strany predávajúceho. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) Objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pre deklarácii výšky zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akcií.

IV. Práva a povinnosti kupujúceho 4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na

  doručenie Tovaru

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom Akceptovaní Objednávky.
4.3. Kupujúci objednaním Tovaru zároveň prehlasuje, že je oboznámený s jeho vlastnosťami a akosťou a špecifickými požiadavky na odbornú montá, možnosťami a spôsobom použitia, pričom za jeho výber a vhodnosť jeho použitia zodpovedá Kupujúci. Záväzkom Predávajúceho nie je inštalácia Tovaru!

V. Cena a platobné podmienky
5.1.
Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.
5.2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky kupujúceho predávajúcemu; Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

5.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny:

3. platba platobnou kartou – len pri osobnom odbere Tovaru u predávajúceho, 0 EUR;

4. platba na dobierku - v hotovosti pri prevzatí Tovaru, 1,30 EUR;
5.4. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci pristúpením k týmto VOP zároveň potvrdzuje, že súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr predávajúcim a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania faktúr podľa týchto VOP; na základe uvedeného platí, že takto zaslaná elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Pre prípad elektronickej fakturácie sa predávajúci zaväzuje elektronicky zasielať kupujúcemu oznámenia súvisiace s elektronickou fakturáciou a faktúry vo formáte pdf (Portable Document Format) na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri Objednávke alebo písomne oznámil dodatočne. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany predávajúceho.
5.5. V Kúpnej cene podľa bodu 5.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani cena za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny a ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. VII. Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Nákupný košík e-shopu automaticky prepočíta a zobrazí aj cenu dopravy a to na základe súčtu hmotnosti všetkých položiek v košíku, ako aj cenu za za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny,
5.6. Ak predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať lupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie uhradené poplatky, ak sa predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku predávajúcim kupujúcemu podľa predošlej vety, predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si kupujúci zvolil pri Objednávke.
5.7. Pokiaľ je kupujúci platiteľom DPH, je povinný pri Objednávke oznámiť túto skutočnosť, vrátane (pravdivých) údajov potrebných pre vystavenie daňového dokladu s tým, že ak takto neurobí, považuje ho predávajúci automaticky za neplatcu DPH. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možno dodatočne meniť.

VI. Dodacia lehota
6.1.
Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „čas dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk pri príslušnom Tovare; všeobecne platí, že predávajúci dodá skladový Tovar kupujúcemu najneskôr do 4 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nebol dohodnutý iný termín dodania a v prípade osobného odberu Tovaru predávajúci oznámi kupujúcemu v potvrdení Objednávky, kedy bude Tovar pripravený na prevádzke predávajúceho k osobnému odberu a lehotu k jeho prevzatiu. Do dodacej lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre dodanie Tovaru neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“). Nevyzdvihnutie Tovaru v Dodacej lehote je bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho považované za odstúpenie od Kúpnej zmluvy kupujúcim.
6.2. Dodacia lehota pri Tovare, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. Akceptáciou Objednávky predávajúcim.
6.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.granitpresov.sk pri príslušnom Tovare, predávajúci je o tejto skutočnosti povinný kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne predávajúci ponúkne kupujúcemu iný Tovar, t.j. ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie predávajúci oprávnený kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci Tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.
6.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, platí ust. čl. V. ods. 5.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Podmienky dodania Tovaru
7.1.
Dodanie Tovaru sa uskutočňuje osobným odovzdaním Tovaru kupujúcemu na predajni predávajúceho Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00 alebo prostredníctvom kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
7.2. Spôsob dodania Tovaru zvolí kupujúci v Objednávke s tím, že je možné:

dopravcom predávajúceho na miesto určené kupujúcim v Objednávke v rámci Slovenskej republiky. V prípade voľby tohto spôsobu dodania Tovaru je Tovar kupujúcemu dodaný, ak je predávajúcim odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho na miesto určenia;

osobnom prevzatí kupujúcim na adrese prodávajúceho Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov v čase od 7:00 do 16:00 v pracovných dňoch. V prípade voľby tohto spôsobu dodania Tovaru je Tovar dodaný kupujúcemu jeho osobným prevzatím.

7.3. Pre celú Slovenskú republiku je doprava zabezpečovaná predávajúcim alebo jeho zmluvným dopravcom, pričom výber zmluvného dopravcu závisí od objemu zásielky a jeho výber vykonáva predávajúci. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, predávajúci dopravu kupujúcemu účtuje takto:

6,-€ vrátane DPH pri doprave Tovaru s celkovou hmotnosťou do 30kg,

36,-€ vrátane DPH pri doprave Tovaru s celkovou hmotnosťou (bez palety) nad 30kg.
Vykládka
Tovaru nie je zahrnutá v Kúpnej cene a pokiaľ nie je uvedené inak, ani v cene dopravy. Vykládku a prevzatie Tovaru si je povinný zabezpečiť na svoje náklady kupujúci s tým, že ak si to charakter Tovaru vyžaduje, musí si k tomu zabezpečiť aj potrebnú techniku a personál.
7.4. Kupujúci je povinný Tovar pri prevzatí riadne skontrolovať (neporušenosť obalu, počet balíkov ale aj ich obsah a Tovar ako taký pod.) za účelom včasného zistenia vád, ktoré Tovar vykazuje už pri jeho prevzatí a všetky nedostatky nahlásiť priamo prepravcovi (vodičovi), a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom, je kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať a okamžite spísať s prítomným dopravcom (vodičom, kuriérom) zápis o škode zásielky s podrobným popisom poškodenia – škody spôsobené dopravcom je nutné riešiť s dopravcom ihneď pri doručení zásielky! Ak je možnosť, urobí Kupujúci fotografie poškodeného Tovaru a následně informujte taktiež Predávajúceho. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal Tovar už v čase prevzatia Tovaru. Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení zásielky kupujúcí zistí poškodenie Tovaru, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hod. od prevzatia zásielky, kontaktovať dopravcu a následne aj predávajúceho. Pri zistení iných vád (napr. rozdiel v množstve alebo druhu tovaru, neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, atd.) oznámi neodkladne tieto vady predávajúcemu a ďalej sa postupuje podla Reklamačného poriadku. S prihliadnutím na podnikateľskú povahu kupujúceho, sa pre vady zistiteľné pri prevzatí veci, vrátane vád množstva Tovaru a vád druhu Tovaru, za primeranú lehotu k oznámeniu vád považuje lehota 48 hodín od prevzatia Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedodržania tejto lehoty mu nebude právo z vád priznané a to ani v prípadnom súdnom konaní v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. V prípade vád, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí Tovaru ani napriek primeranej odbornej starostlivosti, je kupujúci povinný vady predávajúcemu oznámiť najneskôr do 24hodín od okamžiku, kedy sa o nich preukázateľne dozvie. Za vadu se nepovažuje vlastnosť alebo nedostatok Tovaru, ktoré musel predávajúci pri vynaložení obvyklej starostlivosti rozpoznať už pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, iba ak predávajúci takúto vlastnosť alebo vadu zamlčal alebo kupujúceho uistil, že Tovar je bez takýchto vád.
7.5. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená, že si daný Tovar objednal, že je oboznámený s jeho vlastnosťami a spôsobom použitia a údržby a že tento mu bol odovzdaný bez akýchkoľvek vád. Pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak, Tovar je v mene a na účet kupujúceho oprávnená prevziať aj ktorákoľvek osoba, ktorú kupujúci jej prevzatím poverí (napr. zamestnanec, spolupracovník a pod.), resp. ktorá sa bude v čase dodania Tovaru nachádzať na určenom mieste, na ktoré má byť Tovar dodaný a ktorá prehlási, že je oprávnená Tovar za kupujúceho prevziať. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je spravidla priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare
8.1.
Zaplatením Kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastníctvo k Tovaru.
8.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s Tovarom a kupujúci Tovar neprevezme.

IX. Reklamácie
9.1
Záruku na Tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk alebo v príslušnom

záručnom liste alebo v reklamačnom poriadku predávajúceho uvedené inak, pre kupujúceho podnikateľa platí záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak má Tovar uviesť do prevádzky (inštalovať) iný subjekt (odborná montáž), začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci takto zabezpečil odbornú inštaláciu Tovaru najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Tovaru.

9.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho alebo ak vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie Tovaru (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu a pod.) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), alebo v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, alebo ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení Tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia Tovaru, alebo ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru a/ alebo ak má Tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe Tovaru, alebo pri spotrebnom Tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, alebo pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod. 9.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) osobne v predajni predávajúceho: Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00
b) odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (čl. VI. ods. 9.6. Všeobecných obchodných podmienok) poštou na adresu Predávajúceho: GIENGER Granit s.r.o., Logistické centrum Prešov, Jilemnickeho 3, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 16:00;

c) v záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie môže kupujúci reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku výrobcu reklamovaného Tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste.
9.4. Kupujúci je oprávnený využiť služby podpory predávajúceho na telefónnom čísle 051-7710498, kde pracovník predávajúceho poradí kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať; cena za hovor sa spravuje cenníkom poskytovateľa telekomunikačných služieb kupujúceho.

9.5. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u predávajúceho, a táto bola uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví predávajúci opravený Tovar kupujúcemu na svoje vlastné náklady.
9.6. K reklamovanému Tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná vada na Tovare prejavuje. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar kupujúcemu predaný. V prípade, že k Tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako 12 mesačná, kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania predloží kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predávajúceho a podpis predavača.

9.7. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho pre podnikateľov, ktorý je zverejnení na TU a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť predávajúceho za vady podľa tejto časti VOP sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

X. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy
10.1.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal Tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento Tovar prevziať.
10.2. Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ, môže byť predávajúcim ponúknuté náhradné odstúpenie od Kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného Tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného Tovaru. Stav Tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude Tovar vrátený na náklady predávajúceho späť kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k povahe Tovaru a jeho stavu v čase vrátenia.

10.3. Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

XI. Recyklácia elektrozariadení
11.1.
Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému zberu.
11.2. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

XII. Záverečné ustanovenia
12.1.
Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk.
12.2. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.granitpresov.sk v deň odoslania Objednávky kupujúcim predávajúcemu.
12.3. Odoslaním Objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho pred odoslaním Objednávky a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.
12.4. Predávajúci prijal primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Predávajúci oboznamuje kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zásad spracúvania osobných údajov.
12.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru od Akceptácie Objednávky predávajúcim až do doby dodania Tovaru kupujúcemu alebo do odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.
12.6. Osobitná kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
12.8. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

V Prešove, dňa 1.3.2019